Recuperació d’aigües pluvials

L’aigua de pluja es pot aprofitar per regar el jardí durant tot l’any així com per al subministrament de rentadores, Wc i neteja de cotxes, sòls etc…

La recuperació d’aigua pluvial consisteix a filtrar l’aigua de pluja captada en una superfície determinada, generalment la teulada o terrat, i emmagatzemar-la en un dipòsit.Després l’aigua tractada es distribueïx a través d’un circuit hidraúlic independent de la xarxa d’aigua potable.

L’aigua de pluja és una aigua gratuïta que fins fa ben poc era conduïda sistemàticament al clavegueram i malgastada. No obstant, l’aigua de pluja és de 1ª categoria i, tractada adequadament, pot substituir l’aigua de subministrament públic. Gràcies a la instal·lació d’un sistema de recuperació d’aigua de pluja, pot estalviar fàcilment fins a un 50% del consum d’aigua potable en la seva casa.

Com funciona:

Les canaleres, recullen les aigües dels teulats, conduïnt-les a través d´un o varis baixants al dipósit d´emmagatzematge.

Elements del sistema

1.FILTRATGE: S’efectúa abans de que l´aigua arribi al dipòsit de recollida, de manera que les impureses no hi accedeixin. Pot ser un filtre desviador manual o un filtre autònom de gran capacitat.

2. DIPÒSIT DE RECOLLIDA: Com el seu nom indica, és l´element del sistema que acumula l´aigua previament filtrada. Els dipòsits es tríen en funció de les necessitats de la vivenda, ja sigui construïda o de nova construcció.

3.BOMBEIG: Imprescindible per a la distribució de l´aigua a través de tot el circuit del sistema. S´instal.la una electrobomba centrífuga multicel.lular d´altes prestacions, baix consum elèctric, silenciosa i de reduïdes dimensions.

4.REALIMENTACIÓ DE L’AIGUA POTABLE: El sistema pot preveure una realimentació amb aigua potable, en èpoques d´escassetat pluvial.

5.INTERRUPTOR DE NIVELL: Acciona la vàlvula magnètica per al reomplenat  del dipòsit amb aigua potable, en èpoques d´escassetat pluvial.

6.SIFÓ DE DESCÀRREGA: Per evitar vessaments en cas de sobrecàrrega del dipòsit

Si aquesta aigua va destinada a consum dins la vivenda, s´instal.laria adicionalment un EQUIP DE DESINFECCIÓ PER RAIG U.V. per a desinfectar microbiológicament l´aigua.

I si a més a més, l´aigua va destinada a ús de boca, s’incorporarà un FILTRE POTABILITZADOR.

Disposem de diferents models en funció de l’ús que es requereixi: únicament per al jardí o ús combinat per a casa i jardí.

També disposem d’un ampli ventall de preus. Consulti’ns para més informació. L’aigua s’emmagatzema de forma higiènica, neta i sense olors. També s’oferix la possibilitat d’emmagatzemar aigua potable amb l’objectiu de disposar d’ella en cas de restriccions.