Descalsificació

El descalcificador de sal tradicional és un sistema anticalç de tractament químic. El procediment que empra per eliminar la calç es basa en l’intercanvi iònic; és a dir, s’intercanvien ions de calci i magnesi per ions de sodi.

Un descalcificador de sal és un equip que elimina la calç que conté l’aigua. A diferència dels equips d’Osmosi Inversa, no elimina les sals, bacteris, virus i altres elements que pugui contenir l’aigua, és a dir, només elimina la calç.

FUNCIONAMENT DEL DESCALCIFICADOR DE SAL

El procés de descalcificació consta de dos cicles: servei i regeneració.

SERVEI: L’aigua provinent de la xarxa, en passar per les resines que conté el descalcificador, va deixant adherides a aquestes, entre altres minerals, la calç i el magnesi que pugui contenir. L’aigua ja alliberada d’aquests minerals, passa al circuit de consum.

REGENERACIÓ: Aquest cicle es produeix quan es fa passar salmorra o regenerant a través del llit de resines, produint l’intercanvi dels ions de Calci i Magnesi pels de sodi. Aquest procés serà més o menys eficient en funció de la regeneració triada.

En equips de baix consum, el tipus de regeneració és “CONTRACORRENT”, de manera que la circulació del fluid durant el cicle de regeneració es produeix des de la part baixa de les resines “les menys saturades”, cap a la zona superior de les mateixes, de manera que el període d’intercanvi dels ions de Calci i Magnesi pels de sodi, s’efectua de manera més ràpida i eficient.